Algemene Voorwaarden Maatwerk.nl / Maatlaserwerk.nl                                           Versie: 15-09-2023

 

 1. Toepasselijkheid

 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Maatwerk KVK 80789323       eigenaar van de hierna te noemen website en webshop Maatlaserwerk.nl

zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Maatlaserwerk.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Maatlaserwerk.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor maatwerk producten.

Omdat alle producten gemaakt worden volgens de ontwerp die u aanlevert en dus maatwerk zijn, kunnen de door u geplaatste bestellingen helaas niet worden teruggestuurd. Wanneer u vindt dat wij uw opdracht niet juist hebben uitgevoerd kunt u dat binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling per mail of telefonisch bij ons melden en zullen wij een oplossing zoeken. Omdat wij werken met de ontwerpen die door u worden aangeleverd, kunnen wij er helaas niets aan doen wanneer u uiteindelijk niet tevreden bent over de lay-out.

 

 1. Overeenkomst

 2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Maatlaserwerk.nl.

Maatlaserwerk.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Maatlaserwerk.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

 1. Prijzen/Aanbiedingen

 3.1 Alle aanbiedingen van Maatlaserwerk.nl zijn vrijblijvend en Maatlaserwerk.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

 

 1. Levering

 4.1 De door Maatlaserwerk.nl opgegeven levertijden worden steeds nagestreefd en wordt in vrijwel alle gevallen gehaald. Op zondag/maandag is de levering beperkt en wordt niet bezorgd door PostNL. Wanneer er te laat geleverd wordt kan er sprake zijn van overmacht.

 4.2 De bezorging van de producten geschiedt op de plaats die door u is aangegeven. Indien u per ongeluk een verkeerd adres heeft opgegeven kunt u dit ons melden.

Wanneer een product opnieuw verstuurd moet worden doordat u een verkeerd afleveradres heeft opgegeven, kunnen de extra productie en verzendkosten bij u in rekening worden gebracht.

 4.3 De tekst op het product wordt zo goed mogelijk gemaakt zoals u het aanlevert. Spelfouten worden door ons niet gecorrigeerd en foto's dient u goed aan te leveren.

 4.4 Kleuren kunnen soms afwijken, dit kan met het plaatje te maken hebben of het type product.

 4.5 De eigenschappen van verschillende producten, waaronder kleur, diktes en gewicht, kunnen onderling afwijken, omdat wij hierbij afhankelijk zijn van de desbetreffende leveranciers.

 4.6 Bestellingen die op zaterdag of zondag en op werkdagen na 18.30 uur geplaatst worden,  kunnen wij pas de eerstvolgende werkdag in behandeling nemen.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

 5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Maatlaserwerk.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

 1. Reclames en aansprakelijkheid

 6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Maatlaserwerk.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

 6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Maatlaserwerk.nl de keuze de desbetreffende producten, desgewenst tegen retournering daarvan, te vervangen door nieuwe producten of door terugbetaling van de kostprijs inclusief de verzendkosten, zulks naar keuze van de klant.

 6.3 De kosten van en het risico voor eventuele retourzending draagt de klant.

 

 1. Auteursrecht op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid

 7.1 De ontwerpen zoals deze op de website van Maatlaserwerk.nl staan zijn door  Maatlaserwerk.nl ontworpen. Gebruik maken van deze afbeeldingen, zonder schriftelijke toestemming vooraf, is niet toegestaan en zal indien nodig via juridische wegen worden bestreden.

 7.2 Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product, geeft de klant ten opzichte van Maatlaserwerk.nl de verzekering dat op de opdruk geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken komen in dat geval volledig voor rekening van de klant.

 7.3 De klant zal Maatlaserwerk.nl vrijwaren van eventuele vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden. De klant vergoedt Maatlaserwerk.nl alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

 7.4 Maatlaserwerk.nl kan uw ontwerp gebruiken op de site (als voorbeeld, niet als verkoopobject). Indien u aangeeft dat u hier niet akkoord mee bent, halen wij binnen 24 uur het ontwerp (als voorbeeld) van de website Maatlaserwerk.nl.

 

 1. Elektronische communicatie en bewijs

 8.1 Voor misverstanden, verminkingen of verloren gaan van bestanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Maatlaserwerk.nl (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Maatlaserwerk.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Maatlaserwerk.nl.

 8.2 De administratie van Maatlaserwerk.nl geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 

 1. Overmacht

 9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Maatlaserwerk.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Maatlaserwerk.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Maatlaserwerk.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht verstaan wij ook, wanneer een levering, bij de klant of post kwijt is geraakt.

 

 1. Diversen

 10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Maatlaserwerk.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Maatlaserwerk.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.2 Maatlaserwerk.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 10.3 Producten uit hout en kunststof kunnen na verloop van tijd slijtage oplopen, u bent hiermee bekend en gaat hiermee akkoord.

10.4 Facturen die niet betaald worden die worden uit handen gegeven aan een incassobureau.

 10.11 Logo's van bedrijven kunnen ter inspiratie gebruikt worden (onze klanten) op de website Maatlaserwerk.nl 

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

 11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Maatwerk, eigenaar van Maatlaserwerk.nl

 KvK: 80789323

 BTW: NL 003 488 141 B78